logoGTI

M

Medicatie


 • Wanneer je (speciale) medicatie moet nemen, neem je die van thuis mee en verwittig je je klasleerkracht en Mevr. Crauwels. Medicatie is strikt persoonlijk. Ga er voorzichtig mee om en geef ze nooit door aan medeleerlingen.
 • Door de school wordt geen medicatie gegeven.


Minimumfactuur – Maximumfactuur


GTIduffel wil te allen tijde het onderwijs betaalbaar kunnen houden.  Vooreerst kunnen wij rekenen op het gemeentebestuur van Duffel die als Inrichtende Macht een aantal zaken financiert; werkkoffer 1ste graad, werkpak 1ste graad, veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, gedeeltelijke busonkosten, gratis lockers voor werkmateriaal, schoolagenda, …

De school, van zijn kant, organiseert tal van activiteiten om de schoolkosten (vooral extra-muros) lager te houden. De leerlingen kunnen hieraan actief deelnemen.
Indien je moeilijkheden hebt om bepaalde rekeningen meteen te kunnen betalen, aarzel dan niet om het secretariaat of de directeur hierover te contacteren. Op die manier kunnen we een regeling uitwerken van gespreide betaling e.d. Indien U Duffelaar bent, wil ook het OCMW u graag helpen (mogelijk contact via het “Sociaal Huis – Duffel”).Medisch onderzoek


 • Het CLB voorziet een medisch onderzoek voor alle leerlingen van het 1ste en het 3de jaar. De data worden tijdig meegedeeld.


Meldingsplicht


 • Wanneer je merkt dat er zaken gebeuren zoals pesten, vandalisme, agressie, druggebruik of dealen van drugs, ben je verplicht dit te melden aan de directie.


Middagpauze


 • De middagpauze loopt van 12.00u. tot 12.50u.
 • Leerlingen eten in de refter tussen 12.00u. en 12.20u.
 • Alle leerlingen van het 1ste tot het 4de middelbaar (behalve inwoners van Duffel) moeten aanwezig zijn in de refter. Indien je niet aanwezig bent, krijg je hiervoor een sanctie.
 •  Wanneer je de refter binnenkomt, ga je op je vaste plaats zitten.
 •  Je kan achteraan in de refter koffie, thee, water en melk nemen.
 •  Je eet rustig je boterhammen op, je valt je medeleerlingen niet lastig.
 •  Met drank en eten wordt nooit opzettelijk gemorst!!
 •  Vooraleer je de refter verlaat, zorg je ervoor dat je je plaats netjes achterlaat. Je neemt al je afval mee en zet je stoel onder de tafel.
 •  Tijdens de middagpauze is er de mogelijkheid om met een beurtrol deel te nemen aan de middagsport.
 •  Respecteer ook de middagpauze van de leerkrachten.


Middelenpreventie


Weet dat:


 • Drugs (alcohol, energy drinks, tabak,…) en andere genotsmiddelen totaal verboden zijn op school in de onmiddellijke omgeving en tijdens excursies!
 • Bij overtreding we in de eerste plaats de ouders op de hoogte stellen en er een sanctie volgt.
 • In geval van verhandelen (=dealen) een tuchtsanctie volgt met definitieve uitsluiting tot gevolg.


Afspraken


 1. Bezit en gebruik van alcohol is verboden.
 2. Het gebruik van tabak is verboden.
 3. Het bezit en gebruik van medicatie is toegelaten, wanneer dit  bezit en gebruik kan verantwoord worden door een voorschrift of een akkoord van de ouders.
 4. Het delen van medicatie is alleen toegelaten na toestemming van een leerkracht, of van het secretariaat.
 5. Bezit, gebruik, delen en dealen van cannabis en andere illegale drugs is verboden, alsook het dealen van medicatie.
 6. Dealen van alcohol en/of tabak is verboden.
 7. Het is verboden om ‘storend onder invloed’ te zijn van gelijk welk middel. De leerkracht bepaalt hierbij wat onder “storend” wordt verstaan.


Voor verdere uitleg -->  Drugspreventieplan